REGULAMENTUL OFICIAL AL Campaniei De E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay

Perioada Campaniei 15.11.2023 – 20.12.2023


Capitolul 1. Organizatorii

   1.1. Campania de e-sampling Cicaplast La Roche-Posay este organizată și desfășurată de către L’Oreal Romania SRL, societate română, cu sediul în Calea Floreasca, nr. 169A, clădirea A, etaj 6, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6064/1997 cod unic de înregistrare RO9638038, reprezentată prin Dna.Vanya Panayotova în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizatorul”

   1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile acestui regulament oficial, denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”.

   1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, pe pagina https://www.laroche-posay.ro/event/regulamente, de asemenea regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui consumator (i) în baza unui apel telefonic la Infoline 02204.00.00, între orele 09:00-18:00, de luni până vineri, exclusiv sarbătorile legale, pe întreaga durata a Campaniei, sau (iii) poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

   1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare.

   1.5. Campania va putea fi întrerupta de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfăşurare, în cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit.

   1.6. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Anexele sau actele adiţionale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

   1.7. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

   1.8. Participarea la această Campanie se face pe baza acceptării Regulamentului de către participanți. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Capitolul 2. Durata şi aria de desfăşurare a Campaniei

2.1. Campania de e-sampling Cicaplast La Roche-Posay se va desfăşura în perioada 15.11.2023, ora 12:00 – 20.12.2023, ora 23:59, în cadrul bazei de date a abonaților la newsletter-ul La Roche-Posay, prin intermediul unui formular Microsoft Forms.

 

Capitolul 3. Drept de Participare

3.1 Campania este deschisă participării persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România, abonați pe durata Campaniei la newsletter-ul La Roche-Posay

       3.2  La acesta Campanie nu au drept de participare următoarele persoane :

 1. prepuși (inclusiv, însa fără a se limita la angajații Organizatorului) ;
 2. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși, daca este cazul ;
 3. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatroul își desfășoară activitatea ;
 4. membrii familiilor prepușilor mentionați la punctele a. – c. de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/sora) ;
 5. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului regulament.
 6. Persoanele juridice

 

Capitorul 4. Marcile şi Produsele Participante

4.1  La acesta Campanie vor participa produsele La Roche-Posay denumite în continuare “Produse Participante”.

 

Capitolul 5. Mecanismul Campaniei

5.1. Produse Participante: produsele La Roche-Posay comercializate de catre L’Oreal Romania SRL.

5.2. Website : este o platforma web (accesibila prin web de pe desktop sau dispozitive mobile)

       5.3. Utilizator : persoana care este abonată la newsletter-ul La Roche-Posay pe durata Campaniei de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay.

5.4. Mecanism: pentru a participa in Campania de e-sampling Cicaplast La Roche-Posay, Participanții trebuie să parcurgă pașii necesari înregistrării în Campanie, după cum urmeaza:

- să aibă vârsta de 18 ani împlinită la momentul înscrierii în Campanie;

- să fie abonați la newsletter-ul La Roche-Posay, în perioada de desfășurare a campaniei ;

- să completeze formularul de înscriere al campaniei accesând link-ul primit prin intermediul newsletter-ului La Roche-Posay dedicat prezentei Campanii.

Campania presupune primirea prin curier de către Participant a unui kit cu eșantioane ale produsului Cicaplast B5 Serum de la La Roche-Posay, enumerat la art. 6, in scopul testării acestui produs de către Participant. Înscrierea în campanie se va face în perioada 15.11.2023, ora 12:00 – 20.12.2023, ora 23:59, orice înscriere înainte sau ulterioară acestei date fiind declarată nevalidă și nu se va încadra în condițiile necesare participării în Campanie.

Campania se poate încheia și înaintea datei de 20.12.2023, în cazul în care numărul de 4500 de participanți înscriși este atins anterior datei de 20.12.2023.

Conținutul trimis în Formularul de înscriere în vederea înscrierii în Campanie nu trebuie sa conțină cuvinte obscene sau indecente, nu trebuie sa fie contrar bunelor moravuri, nu trebuie să conțină detalii defăimătoare sau jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumita rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic.

De asemenea, nu trebuie să conțină date personale ale unei alte persoane, amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane sau firme și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile. Participantul va fi exclus din Campanie și implicit va pierde orice posibilitate de a primi kitul Campaniei. De asemenea, va fi descalificată automat din Campanie orice înscriere care nu are legatură cu natura și scopul Campaniei, așa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

De asemenea, nu trebuie să conțină date personale ale unei alte persoane, amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane sau firme și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile. Participantul va fi exclus din Campanie și implicit va pierde orice posibilitate de a primi kitul Campaniei. De asemenea, va fi descalificată automat din Campanie orice înscriere care nu are legatură cu natura și scopul Campaniei, așa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

In data de 15.11.2023 Organizatorul va anunța Campania de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay prin intermediul newsletter-ului La Roche-Posay dedicat prezentei Campanii, transmis către toți abonații existenți la acel moment. Acest e-mail va conține link-ul de acces către un formular Microsoft Forms, unde participanții vor avea posibilitatea să se inscrie prin completarea formularului cu datele necesare pentru livrarea prin curier direct a kitului de testare.

5.5. Un participant are dreptul să se înscrie în Campanie o singură dată. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat sa anunțe această decizie.

 

Capitolul 6. Despre eșantioane si voucher oferite în cadrul Campaniei (kit)

6.1.1 Eșantioanele si valoarea acestora.

In cadrul Campaniei, vor fi oferite următoarele eșantioane:

 • 4500 de kituri Cicaplast B5 Ser, în valoare totală de 11.655 RON, fiecare kit fiind alcătuit din:
  • 3 eșantioane Cicaplast B5 Serum 2ml, în valoare de 1,72 RON
  • 1 pliant informativ în valoare de 0,87 RON

 

6.2. Procedura de acordare a esantioanelor si voucherelor :

6.3. Toate eșantioanele neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea Beneficiarului, care-și rezervă dreptul de a le folosi în campaniile următoare.

6.4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui participant de a intra în posesia eșantioanelor.

6.5. Eșantioanele se vor acorda în ordinea primirii solicitărilor, în limita stocului disponibil. Organizatorul nu se obligă să suplimenteze stocul, în cazul în care stocul disponibil se epuizează înainte de data de 20.12.2023 (ultima zi de înscriere), anunțând acest aspect.

 

Capitolul 7. Drepturi, obligații, responsabilități

7.1. Înscrierile înainte sau după perioada menționată în Regulament nu se iau in considerare.

7.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campaniei în perioada de desfășurare a Campaniei.

7.3. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare acțiune a sa în cadrul acestei Campanii.

 

Capitolul 8. Litigii şi legea aplicabilă

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

8.2. Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română.

 

Capitolul 9. Taxe şi Impozite Aferente

9.1. Organizatorul nu este responabil de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, pentru premii a căror valoare individuală depășește 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul L’Oreal se obligă să calculeze, sa rețină, să vireze și să plătească din suma brută a Premiului impozitul final datorat pentru venituri obținute de câștigător în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

9.2. Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare participant declară că este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de către Organizator.

 

 

Capitolul 10. Încetarea Campaniei

10.1.  Campania încetează prin următoarele modalităţi:

 1. prin ajungere la termen;
 2. prin apariţia unui caz de forţă majoră;
 3. din motive independente de voinţa Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de eșantioane;
 4. prin decizia Organizatorului.

10.2.  În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire la returnarea unor sume şi/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

 

Capitolul 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților pentru scopurile și în condițiile mai jos prezentate.

11.2. Scopurile prelucrării datelor. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanți în vederea participării la Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispozițiile legale, pentru îndeplinirea urmatorului scop: organizarea și desfășurarea Campaniei de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay (”Campania”) bazată pe înscrierea participanților pe platforma Microsoft Forms, în urma căruia Organizatorul trimite conform mecanismului Campaniei descris în acest regulament eșantioanele menționate la Sectiunea 6.

11.3. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizării și defășurării Campaniei de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal (”Datele Personale”): prenume, nume, număr de telefon, adresă de livrare, în lipsa furnizării acestor date neputând beneficia de eșantioanele Campaniei.

11.4. Temeiul prelucrării. Menționam că datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate în baza acceptării acestui regulament de către cei înscriși în Campania de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay.

11.5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentului Campaniei, colectează datele cu caracter personal ale participanților la Campania de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay direct de la dumneavoastră prin completarea unui formular online.

11.6. Destinatarii datelor cu caracter personal. În desfășurarea activităților acestei campanii Organizatorului colaborează cu agenția More Results Marketing SRL care desfășoară următoarele activități: va trimite eșantioanele la adresele furnizate de participanți în Campania de E-Sampling Cicaplast La Roche-Posay. De asemenea, pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Organizatorul colaborează cu diverși furnizori de servicii cum este agenția care se ocupă de promovarea campaniei sau parteneri, de exemplu curieri, Poșta Romana, cărora le pot fi divulgate datele participantilor cu caracter personal pentru a fi folosite strict în scopurile stabilite de Organizator și descrise în cuprinsul prezentului regulament, respectiv: pentru trimiterea eșantioanelor.

11.7. Durata prelucrării. Pentru îndeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei de e-Sampling La Roche-Posay datele vor fi prelucrate pentru o perioadă de maxim 3 luni din momentul expedierii eșantioanelor. Datele cu caracter personal care se regăsesc în documentele financiar contabile necesare iîn scopuri fiscale, de exemplu în procesul verbal de predare primire a eșantioanelor, vor fi stocate de către L’ORÉAL ROMANIA pentru o perioada de 11 ani, calculată fie de la data inceperii Campaniei pentru premii cu o valoare mai mică de 600 lei, fie de la data epuizarii kit-urilor ce fac obiecul Campaniei, pentru premii de peste 600 lei, în deplina conformitate cu legislația fiscală. În situația în care vom fi obligați de lege sau de o autoritate de reglementare vom divulga datele cu caracter personal cerute de respectiva reglementare către autorități publice. Datele cu caracter personal ale participanților care și-au dat acordul pentru a primi comunicări de marketing din partea brandurilor L’ORÉAL ROMANIA vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani care incepe sa curgă la finalizarea Campaniei. După încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele participanților vor fi șterse din baza de date L’ORÉAL ROMANIA și ale furnizorilor determinați prin prezentul regulament cărora L’ORÉAL ROMANIA le-a transmis datele.

11.8. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, se angajează să prelucreze datele furnizate numai în scopurile specificate mai sus, să păstreze confidențialitatea și siguranța prelucrării, în conformitate cu dispozițiile legii și să nu dezvăluie datele furnizate către terțe părți altfel decat s-a indicat mai sus sau în alte cazuri decat cele prevăzute de lege. Menționăm că în mod constant Organizatorul evaluează și îmbunătățește măsurile de securitate implementate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și verifică că toți destinatarii datelor să asigure cel putin același nivel de protecție a datelor.

11.9. Drepturile participanților. În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, participanții au următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc participantul și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor participanților în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul consideră ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar participantul nu dorește să ștergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar participantul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Organizatorului prevalează asupra drepturilor participantului;

d. Dreptul participantului de a-și retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul in care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la la acel moment;

e. Dreptul de opoziție – însemnând dreptul participantului de a se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesele legitime ale Organizatorului;

f. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta într-o măsură semnificativă;

g. Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului. În contextul îndeplinirii scopurilor din prezentul Regulament, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate atât către Parteneri ai organizatorului sau Agenții împuternicite din state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau Spațiului Economic European („SEE”). În privința finalistului Campaniei datele personale pot fi transferate și către Parteneri ai organizatorului ( Agenția de turism cu care Organizatorul colaborează în contextul organizării călătoriei) sau Agenții împuternicite din afara acestor teritorii, după cum urmează: Statele Unite ale Americii, în scopul călătoriei în Los Angeles, Statele Unite.

h. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

i. Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

11.10. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment utilizând datele de contact ale Organizatorului (i) prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, (iii) sau prin e-mail la adresa de e-mail dpo.ro@loreal.com, pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

11.11. Responsabilul cu protecția datelor. Pentru orice întrebare sau orice aspect în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților, aceștia sunt rugați să transmită un e-mail la adresa: dpo.ro@loreal.com.

 

Capitolul 12. Forță majoră:

12.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

12.2. Daca o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, impiedică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, dacă invoca forța majoră, este obligat să comunice participanților la Campanie pe pagina https://www.laroche-posay.ro/event/regulamente la secțiunea Regulamente în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

      Capitolul 13. Diverse

 • 13.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.
 • 13.2. 14.2Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: către L’Oreal Romania SRL, societate română, cu sediul in Calea Floreasca nr 169A, clădirea A, etaj 6, sector 1, București, în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data la care a luat naștere situația contestată. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio reclamație.
 • 13.3. Reclamațiile referitoare la eșantioanele câștigate, ulterioare momentului acceptării și primirii eșantioanelor de către persoana câștigătoare, nu vor fi luate în considere de către Organizator.
 • 13.4. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt definitive și aplicabile tuturor Participanților.
 • 13.5. Eșantioanele neacordate vor ramane în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
 • 13.6. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti din Bucureşti.
 • 13.7. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.  .  
 

ORGANIZATOR:

L’Oreal Romania SRL.

Vanya Panayotova

Administrator